Download PDF, 59,6kB »

Inleiding
RAI Amsterdam B.V. (hierna RAI) is een internationale beurs- en congresorganisatie. Wij organiseren en faciliteren het samenkomen van mensen in zowel nationale als internationale context. Wij organiseren beurzen en evenementen, we fungeren als congres- en vergadercentrum, we bieden een theaterprogramma aan en een hotelservice. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens RAI van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2018.

RAI is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens zijn: RAI Amsterdam B.V., Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam.

Omgang met uw persoonsgegevens
RAI vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. RAI zal zich daarbij aan de privacy regelgeving houden.

RAI legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op één van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze contact heeft met RAI. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Dat wil niet zeggen dat we van u alle onderstaande gegevens verwerken. Dat is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken van onze bezoekers dan van onze exposanten.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van RAI. Door op de specifieke onderwerpen hieronder te klikken kunt u lezen welke persoonsgegevens RAI van u verwerkt en waarom:

Grondslag voor verwerking
RAI gebruikt alle hiervoor genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld de overeenkomst met u als bezoeker of exposant van een evenement. Tevens kan RAI een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

RAI kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat RAI hier gerechtvaardigde belangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u een evenement bezoekt in het RAI complex, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het beschermen van de financiële belangen, de personeelsplanning en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten van RAI.

Als RAI persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal RAI deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat de dienstverleners van RAI in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Zwitserland of de Verenigde Staten. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten. RAI treft passende waarborgen om uw persoonsgegevens ook dan te beschermen.

Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn 'EU-VS privacyshield' geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies
RAI maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van RAI en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Zie voor verdere uitleg onze cookieverklaring.

Profilering
RAI zal de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden.

Bewaartermijnen
RAI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat RAI zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging: RAI heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.
Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

  • Inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
  • Correctie: zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die corrigeren.
  • Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.
  • Beperken: als u vindt dat RAI uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.
  • Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdracht: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met RAI.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u middels dit ‘formulier’ invullen en versturen naar:
RAI Amsterdam B.V.
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
020 549 12 12
privacy@rai.nl

Om te voorkomen dat we de gegevens aan een verkeerde persoon verstrekken, vragen wij u om u bij indiening van een verzoek te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de 'KopieID' app gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RAI, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
RAI kan haar privacyverklaring aanpassen. Indien er sprake is van een substantiële wijziging in deze Privacy Verklaring, dan zal RAI u hierover via haar website www.rai.nl informeren.

Datum laatste wijziging: september 2018

JuZa/sept2018